jouw privacy

Als je gebruikmaakt van diensten of producten van de Stichting Hilversum Marketing, hebben wij je persoonsgegevens nodig. Die verstrek je bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch.

Denk hierbij aan naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres, telefoonnummer en e-mailadressen.

Wij hebben persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

• het uitvoeren en beoordelen van je aanvraag;
• het verzenden van een nieuwsbrief;
• om je te kunnen bellen als dat nodig is voor onze dienstverlening;
• om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• als je een klacht hebt  of bezwaar wilt maken.

Bewaren van persoonsgegevens

Stichting Hilversum Marketing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Stichting Hilversum Marketing zal je gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als hier een rechtmatige grondslag voor is. Met organisaties die je gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Beveiliging

Stichting Hilversum Marketing neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of in bepaalde gevallen te verwijderen. Stichting Hilversum Marketing reageert in ieder geval binnen vier weken op een verzoek daartoe. Je kunt hiervoor per e-mail een verzoek indienen info@hilversummarketing.nl

Datalekken

Ondanks inspanningen kunnen incidenten helaas niet altijd worden voorkomen. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of een website waar te veel informatie op staat. In deze gevallen kan er sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat Stichting Hilversum Marketing daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en, indien nodig, de betrokken persoon over het datalek inlichten.

Denk je dat er sprake is van een datalek? Meld dit dan direct bij Stichting Hilversum Marketing via deze link of per e-mail info@hilversummarketing.nl

Websitebezoek

Voor informatie over de gegevens die wij opslaan in het kader van het websitebezoek zie de Cookieverklaring.

Contactgegevens

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via info@hilversummarketing.nl

Natuurlijk helpen wij je graag als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Kom je er toch niet samen met ons uit? Je hebt dan ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.