EHBO en medische voorzieningen

Het GHOR-bureau (Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio) adviseert over de geneeskundige inzet bij grote evenementen. Omdat elk evenement anders is en de inzet afhankelijk is van de activiteiten die plaatsvinden, het aantal bezoekers en de aard van het publiek, de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten, de plaats, het tijdstip, zal voor ieder evenement, waarbij dat noodzakelijk is, door de GHOR een afzonderlijk advies worden uitgebracht met betrekking tot de geneeskundige inzet.

 • de inzet van EHBO’ers en hulpverleners;
 • technische hygiënezorg zoals het aantal in te richten toiletten en overige sanitaire voorzieningen (en onderzoek naar een mogelijk verhoogd risico op verspreiding van infectieziekten);
 • risico op calamiteiten;
 • het garanderen van de continuïteit van de hulpverlening in de regio (bij meerdere evenementen tegelijkertijd in de regio).


Klik
hier voor de flyer evenementenadvisering van de GHOR.

EHBO’ers

Een EHBO’er biedt hulp in afwachting van professionele hulpverlening, maar kan ook klein letsel zelf behandelen. Eerste hulp wordt verleend in elke situatie waar letsels en stoornissen zijn opgetreden. De EHBO’er is in het bezit van een geldig EHBO-diploma. In het bezit zijn van een EHBO-diploma maakt iemand niet per definitie competent om bij een evenement adequaat eerste hulp te verlenen. Zet dus EHBO’ers in die qua bekwaamheid passen bij de gevraagde competenties.

De competenties van een EHBO‘er op een evenement zijn in ieder geval:

 • Het veilig behandelen en bewaken van patiënten;
 • Het verlenen van eerste hulp, inclusief levensreddend handelen;
 • Het behandelen van klein letsel;
 • Het alarmeren van professionele hulpdiensten;
 • Het hebben van kennis hoe te handelen bij drugs-en alcohol gerelateerde incidenten;
 • Het beschermen van kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld kinderen en ouderen).
 • 2 EHBO’ers per (>) 500 gelijktijdige bezoekers voor de duur van het evenement. Bij evenementen tot 500 bezoekers mogen de EHBO’ers ingevuld worden door BHV’ers zonder neventaak gedurende het evenement.
 • 2 EHBO’ers per 1000 gelijktijdige bezoekers voor de duur van evenement. Vanaf 1000 bezoekers die op het zelfde moment aanwezig zijn; wordt per 500 bezoekers meer die ook op hetzelfde moment aanwezig zijn, 1 EHBO’er toegevoegd.
 • Een AED apparaat en een gecertificeerde AED bediener zijn altijd aanwezig.
 • Het evenemententerrein dient gegarandeerd toegankelijk te zijn voor de aan- en afvoer van ambulances.

EHBO-voorziening

Bij elk evenement moet ten minste één herkenbare EHBO-post aanwezig zijn die permanent bemand is met minimaal één persoon met een geldig EHBO-diploma. Afhankelijk van de aard en omvang van het evenement kunnen meer EHBO-posten vereist zijn.

Bij evenementen met een relatief laag bezoekersaantal kunnen voor het aantal EHBO’ers de getallen in de tabel hieronder als uitgangspunt worden gehanteerd. De aard van het evenement en/of de evaluatie van voorgaande edities kunnen aanleiding zijn om dit bij te stellen.

In de EHBO-post moeten voldoende voorzieningen zijn om eerste hulp te kunnen verlenen (zie hieronder). Een EHBO’er dient als zodanig herkenbaar te zijn. Voorkom gelijkenis met ambulancepersoneel. Maak gebruik van hesjes met EHBO-opdruk.

Medisch coördinator

Leg de coördinatie over de EHBO tijdens het evenement bij één medisch coördinator. Bij incidenten kunnen de geneeskundige eenheden deze coördinator aanspreken. De EHBO-voorziening valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de organisator.

Registratie Hulpverleningen en zorgcontacten

Bij een evenement vanaf duizend bezoekers is het raadzaam om alle hulpverlening en zorgcontacten te registreren voor verantwoording achteraf. Vanaf 5000 bezoekers moet deze registratie na afloop gemaild worden aan evenementen@ggdgv.nl. De medisch coördinator zou die rol op zich kunnen nemen.

Inrichting EHBO-post

In de EHBO-post moeten voldoende voorzieningen aanwezig zijn, zoals een ruim gesorteerde EHBO-koffer, tafels, stoelen, een brancard, gratis drinkwater, een handenwasgelegenheid met stromend water en een plattegrond van het evenemententerrein.

De post zelf moet minimaal 5 bij 5 meter zijn, stroomaansluiting hebben en goed verlicht zijn. Voor de privacy van de slachtoffers/ patiënten moet de locatie afsluitbaar zijn. Indien de EHBO in een tent of andere buitenlocatie plaatsvindt, kan het nodig zijn gebruik te maken van verwarming of koeling.

De juiste leverancier voor medische diensten bepalen

Nadat de benodigde inzet is bepaald, moet de juiste leverancier voor de benodigde diensten zoals EHBO’ers en medische hulpverleners – dus zorgprofessionals – worden ingehuurd.Aandachtspunten bij het inhuren zijn referenties, ervaring met een vergelijkbaar evenement en het beschikken over de juiste verzekeringen. Hierbij kan ook gekeken worden naar een Medisch Manager bij ALS zorg en bijbehorende randvoorwaarden als de toezichthoudend apotheker, de leverancier van de zuurstof etc. Zie ook de KMHE-voorwaarden.

Basic Life Support

Basic Life Support (BLS) betreft de reguliere hulpverlener (denk hierbij aan de EHBO’er) die in staat is om generieke basishulp zonder specifieke hulpmiddelen te leveren. Een uitzondering hierop is het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator). Voor de noodzakelijke expertise wordt gerefereerd aan het Oranje Kruisboekje, First Aid International ‘FAI’, of andere ‘nationaal of internationaal’ gekwalificeerde en erkende opleidingen Eerste Hulp, zoals de Rode Kruis Certificering.

Basic Life Support +

Basic Life Support + verwijst naar het niveau van basisartsen en verpleegkundigen met recente ervaringen in de spoedeisende hulpverlening die zicht hebben op het totale klinische beeld van de patiënt. Deze extra deskundigheid maakt het mogelijk om met dezelfde hulpmiddelen de handelingsvaardigheid te vergroten en specifieke klinische beelden te onderkennen.

Advanced Life Support

Advanced Life Support (ALS) dient op basis van het actuele Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) geboden te worden door bevoegd en bekwaam personeel van een zorginstelling met de beschikking over ALS-instrumentarium. Dit niveau is nodig voor complexe hulpvragen en zicht op het klinisch beeld van de patiënt.ALS-zorg op een evenemententerrein is gewaarborgd door de aanwezigheid van minimaal een Ambulance Verpleegkundige (AVP) of een gespecialiseerd arts met aantoonbare opleiding en werkervaring in de spoedeisende hulpverlening. Het Landelijk Protocol Ambulancezorg wordt als uitgangsprotocol gebruikt. Indien er een fysieke ambulance, ambulancemotor etc. aanwezig is tijdens een evenement, dient deze volgens de Wet ambulancevervoer te zijn uitgerust met de benodigde materialen en medicatie om conform het actuele LPA te kunnen werken. Daarnaast is de bemanning van deze ambulance een ambulanceteam bestaande uit een ambulanceverpleegkundige en een ambulancechauffeur, die volledig gediplomeerd zijn volgens de actuele landelijke eisen (zie de laatste wijziging TAWZ t.b.v. BMH). Bij een ambulancemotor, ambulancequad of ambulancefiets is de aanwezigheid van een ambulanceverpleegkundige voldoende.

Mobiele teams

Bij grotere evenementen met grote menigten kan het handig zijn om gebruik te maken van mobiele teams. De rolverdeling tussen vaste post(-en) en mobiele teams wordt van tevoren vastgelegd. De uitrusting en training van dit team moet corresponderen met de potentiële vraag naar hulpverlening op het evenement. Een mobiel team kan met gemotoriseerd vervoer werken (auto of motor), of zich per fiets of lopend voortbewegen. Stem af dat het mobiele team in contact staat met de medische posten en te allen tijde doorgelaten wordt door beveiligers, brandwachten e.d. Het team moet als zodanig dus goed herkenbaar zijn. Ook bij kleinere evenementen kunnen deze teams een uitkomst zijn.

 Aan te houden routes voor medische diensten

Uiteraard is het altijd te prefereren als medische voertuigen eigen routes hebben die afwijken van de (drukke) publieksroutes. Dit is echter niet altijd mogelijk. Daarom zal de routing zodanig moeten zijn ingericht dat het publiek makkelijk ruimte kan geven aan de voertuigen. Of omgekeerd dat, bij kleinere ongevallen, het publiek geen hinder ondervindt van de hulpverlening. Bij een ernstig incident is hinder niet te voorkomen en moet het publiek direct ruimte vrijmaken. Zorg dus altijd voor voldoende vluchtwegen en uitwijkmogelijkheden (obstakelvrij) voor Publiek.

Activiteiten op het water

Ten behoeve van eventuele wateroppervlakteredding zal bij activiteiten op het water toezicht gewenst zijn van de reddingsbrigade (of een ander gekwalificeerd bedrijf).

Evenementen met verwachting van alcohol en drugsgebruik

Indien er bij het evenement een verwachting is van alcohol en/of drugsgebruik dienen de hulpverleners voldoende en specifieke ervaring (als zodanig erkend door GGD of verslavingszorg) te hebben in het onderkennen van drugs- en alcohol gerelateerde problemen. Lees ook het factsheet alcoholpreventie.