wedstrijden op openbare (provinciale) weg, ontheffing

De provincie is eigenaar van diverse (openbare) wegen. Als u met betrekking tot een openbare weg wedstrijden met voertuigen wilt houden, bent u verplicht ontheffing aan te vragen van het verbod zoals genoemd in artikel 10, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994.

Er is sprake van een wedstrijd, zodra prestaties worden vastgesteld en met elkaar worden vergeleken, zoals bijvoorbeeld bij een autopuzzeltocht, of het onderdeel “fietsen” van een triatlon.

Voorwaarden

U kunt ontheffing aanvragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • U wilt een wedstrijd organiseren waarbij gebruik wordt gemaakt van een openbare weg.
  • Bij de wedstrijd zijn meerdere gemeenten betrokken.
  • U kunt aantonen dat maatregelen zijn getroffen in de vorm van een WA-verzekering voor aansprakelijkheid met betrekking tot mogelijke schade.

Bijzonderheden

Wetten

Aanvraag

De ontheffing kan worden aangevraagd bij:

  • de regionale directie van Rijkswaterstaat indien de aanvraag betrekking heeft op wegen die onder beheer van het rijk vallen;
  • de provincie wanneer de aanvraag betrekking heeft op het grondgebied van meerdere gemeenten en/of provinciale wegen;
  • de gemeente wanneer het gebied waarop de aanvraag betrekking heeft beperkt is tot één gemeente.

Termijn

De aanvraag dient uiterlijk 12 weken voor de geplande startdatum te zijn ontvangen. Het besluit zal binnen deze termijn genomen worden. Verzoeken om aanvulling of wijziging van de gegevens kunnen zorgen voor vertraging van de behandelingstermijn van uw aanmelding.

Aanpak

De ontheffing kan aangevraagd worden bij:

  • De regionale directie van Rijkswaterstaat, indien het gebied waarin de wedstrijd zich zal afspelen betrekking heeft op wegen die in het beheer van het Rijk vallen.
  • De provincie, wanneer het gebied waarin de wedstrijd zich zal afspelen betrekking heeft tot het grondgebied van meerdere gemeenten en/of provinciale wegen.
  • De gemeente, als het gebied waarin de wedstrijd zich zal afspelen zich beperkt tot 1 gemeente;


Aanvragen voor ontheffing bij de provincie kunnen digitaal worden ingediend. Hiervoor doorloopt u het webformulier en ondertekent u het met uw DigiD (particulier) of uw eHerkenning-account (zakelijk). Heeft u nog geen account? Vraag deze dan aan voordat u begint met de digitale aanvraag.

Meer informatie over DigiD vindt op www.digid.nl.

Meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl.

Uw eHerkenning-account dient voor de onderstaande dienst en niveau gemachtigd te zijn:

Dienstverlener: Provincie Noord-Holland

Dienst: Ondertekenen vergunningen, ontheffingen en meldingen

Niveau: EH2+

 

Wanneer u een aanvraag digitaal indient, krijgt u een automatisch gegenereerde digitale ontvangstbevestiging. Eventueel kunt u uw aanvraag uitprinten, handmatig ondertekenen en per post indienen.

Bezwaar & beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U heeft dan nog 6 weken de tijd om beroep aan tekenen bij de rechtbank.

Uitvoeringsinstantie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beheer en Uitvoering, sector Verkeersmanagement

Adresgegevens

Houtplein 33

2012 DE Haarlem

Telefoon: 0800 0200 600 (gratis)

Formulieren